Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานการป้องกันการทุจริต ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
30 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
02 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ e-PlanNACC รอบ 6 เดือนและรอบ 12เดือน
15 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
21 ก.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานโครงการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
14 ก.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม กิจกรรมการควบคุม
15 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม การประเมินความเสี่ยง
28 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
09 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th